ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษาของรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี เป็นประธานการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษาของรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี (ครั้งที่ 2) ของ สหวิทยาเขตบูรพาสระบุรี ทั้งนี้มี นายเชิดพงษ์ ชูพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเสาไห้”วิมลวิทยานุกูล” เป็นประธานกรรมการ นายเฉลียว ไตรพิพัฒน์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ/กรรมการ นายธนาพล จีรเดชภัทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค สระบุรี เป็นกรรมการและเลขานุการ ณ โรงเรียนแก่งคอย ดูภาพเพิ่มเติม