รับมอบน้ำดื่ม

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ขอกราบขอบพระคุณ นายมงคล ศิริพัฒนกุลที่ปรึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี มอบน้ำดื่ม จำนวน 100 โหล ให้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี เพื่อใช้ในกิจการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุร โดย นายทวน เที่ยงเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี รับมอบจากการประสานของนายสมชาย ชัชวาลยางกูร