ร่วมประชุมออนไลน์ “โครงการติวออนไลน์โรงเรียนมัธยมในสังกัด สพม.สระบุรี”

วันที่ 21 มิถุนายน 2564 ดร.มงคล ศิริพัฒนกุล ประธานกรรมการบริหาร ห้างหุ้นส่วนจำกัดสระบุรีวณิชชากร นายทวน เที่ยงเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี และผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสระบุรี ร่วมประชุมออนไลน์ “โครงการติวออนไลน์โรงเรียนมัธยมในสังกัด สพม.สระบุรี” เพื่อพัฒนาเยาวชนในจังหวัดสระบุรีให้มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด สระบุรีวณิชชากร ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค สระบุรี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี ให้การสนับสนุนโครงการในครั้งนี้