ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาค ก และ ข และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค “ครูผู้ช่วย”

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี

บัญชีรายชื่อผู้สอบผ่าน ภาค ก และ ภาค ข

รายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนการประเมิน ภาค ค