วันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน

     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี มอบหมายให้ประธานสหวิทยาเขต ซึ่งประกอบด้วย สหวิทยาเขตพระพุทธบาทเมืองสระบุรี สหวิทยาเขตปัญจภาคี สหวิทยาเขตเบญจมิตร สระบุรี สหวิทยาเขตบูรพา และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด จัดกิกรรมเคารพธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ณ บริเวณหน้าเสาธงของสถานศึกษา เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 
ดูภาพเพิ่มเดิม
สพม.สบ สพม.สระบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี 
โรงเรียนมาตรฐาน ผู้บริหารคุณธรรม ครูนวัตกรรม นักเรียนคุณภาพ