การประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับ สพม.สระบุรี ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี ครั้งที่ 1/2566 ทั้งนี้มีคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาร่างประกาศแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน และพิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน ปีการศึกษา 2566 ของโรงเรียนในสังกัดทั้ง 21 โรงเรียน ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี

สพม.สบ สพม.สระบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี SESAO SRI โรงเรียนมาตรฐาน ผู้บริหารคุณธรรม ครูนวัตกรรม นักเรียนคุณภาพ
องค์กรมาตรฐาน บริการด้วยคุณธรรม