ศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้

วันที่ 5 เมษายน 2564 นายทวน เที่ยงเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เพื่อให้สำนักงานเขถพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรีสามารถดำเนินการบริหารและจัดการศึกษาได้ตามภารกิจงานที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี