สมัครสอบเพื่อวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR)

ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ขอเชิญชวนครู (ทุกกลุ่มสาระฯ) บุคลากรทางการศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจ สมัครสอบเพื่อวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) ตามแนวทางการพัฒนาครูของ สพฐ. และสามารถใช้ลดระยะเวลาในการขอเลื่อนวิทยฐานะ ด้วยชุดข้อสอบ Linguaskill 4 ทักษะจาก Cambridge จัดสอบเดือนละ 1 ครั้ง จำนวน 2 ห้องสอบๆ ละ 15 คน (ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมใน Line OpenChat