เชิญชวนครู สพม.สระบุรี เข้าร่วมอบรม

ขอเชิญชวนครู สพม.สระบุรี ในเขตบริการของศูนย์ HCEC รร.สบว. (เฉพาะ รร.ในสหวิทยาเขตพระพุทธบาทสระบุรี และ สหวิทยาเขตปัญจภาคี) เข้าร่วมอบรมพัฒนาทักษะดิจิทัลด้านการจัดการวิทยาศาสตร์ข้อมูล