“เตรียมพร้อมอย่างไรให้ตอบโจทย์ ว.PA”

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี จัดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งการเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (ว9/2564) และตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา (ว10/2564) ประเด็น “เตรียมตัวอย่างไรให้ตอบโจทย์ ว.PA” ทางออนไลน์ผ่านระบบ Zoom และสามารถเข้าชมจาก Facebook live : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี โดยมี ดร.มงคล ศิริพัฒนกุล กรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก ดร.ทวน เที่ยงเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม/ประธานชมรมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมฯ น.ส.ธนัญลักษณ์ คัมภิรานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโดนวิทยา/ผู้ดำเนินรายการ น.ส.สุพัตรา เมืองบุญชู ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ/ผู้ดำเนินการโครงการ ดร.เชษฐา ค้าคล่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์/วิทยากร และนายธนาพล จีรเดชภัทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิริทร์พุแค สระบุรี พร้อมทีมงาน ดำเนินงานถ่ายทอดสด ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค สระบุรี เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 ดูภาพเพิ่มเติม

สพม.สบ สพม.สระบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี SESAOSB
โรงเรียนมาตรฐาน ผู้บริหารคุณธรรม ครูนวัตกรรม นักเรียนคุณภาพ
องค์กรมาตรฐาน บริการด้วยคุณธรรม