เยี่ยมครูสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี

วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 นายทวน เที่ยงเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี พร้อมด้วย นายขจรศักดิ์ ชัยสมตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี ได้นำน้ำดื่มและอาหารไปเยี่ยมครูสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ในสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด-19 โดยมีนายอารมณ์ เบสูงเนิน เป็นผู้รับมอบ