โครงการติวออนไลน์

วันที่ 4 สิงหาคม 2564 ดร.มงคล ศิริพัฒนกุล เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการติวออนไลน์โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี ด้วยแอปพลิเคชั่น Zoom โดยมีนายทวน เที่ยงเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี กล่าวรายงาน โครงการติวออนไลน์โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี พร้อมทั้งผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และนักเรียน เข้าร่วมในพิธีเปิดครั้งนี้