โครงการพัฒนาและเสริมศักยภาพการวิจัยและเทคนิคการจัดการเรียนรู้ออนไลน์

วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี (สพม.สระบุรี) นำโดย ดร.ทวน  เที่ยงเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี และคณะ ได้จัดการอบรมโครงการพัฒนาและเสริมศักยภาพการวิจัยและเทคนิคการจัดการเรียนรู้ออนไลน์  หลักสูตร “การจัดทำวิจัยเพื่อรองรับการประเมินวิทยฐานะ” ให้แก่คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดรูปแบบออนไลน์ โดยมี ดร.มงคล  ศิริพัฒนกุล เป็นประธานพิธีเปิด และดร.ฐาปณัฐ  อุดมศรี เป็นวิทยากรการอบรม (ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม)

สพม.สระบุรี สพม.ลบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี