ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวในการเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน

วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 นายทวน เที่ยงเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวในการเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนในช่วงสถานะการณ์ การแพร่ระบาดโรค COVID 19 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี