ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี (สพม.สระบุรี) และขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ลำดับที่ 1 มารายงานตัวเพื่อจัดทำสัญญาจ้างในวันที่ 1 กันยายน 2564 เวลา 09.00 – 10.00 น. ณ ห้องฝ่ายบริหารงบประมาณและบุคลากร โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม

Read more

โครงการพัฒนาและเสริมศักยภาพการวิจัยและเทคนิคการจัดการเรียนรู้ออนไลน์

วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี (สพม.สระบุรี) นำโดย ดร.ทวน  เที่ยงเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี และคณะ ได้จัดการอบรมโครงการพัฒนาและเสริมศักยภาพการวิจัยและเทคนิคการจัดการเรียนรู้ออนไลน์  หลักสูตร “การจัดทำวิจัยเพื่อรองรับการประเมินวิทยฐานะ” ให้แก่คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดรูปแบบออนไลน์

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี (สพม.สระบุรี)ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานฯ และขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศ ติดต่อกลับมาที่คุณศรินยา วงษา โทร. 0891299233 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

Read more

การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน

เอกสาร/คู่มือ การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา คู่มือ การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน คู่มือ การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประกาศ การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน 2564 ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน 2564 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยรางวัลพระราชทานแก่นักเรียน

Read more

ตรวจการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน

วันที่ 18 สิงหาคม 2564 นายเชิดพงษ์ ชูพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเสาไห้”วิมลวิทยานุกูล” ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี พร้อมด้วยพร้อมคณะกรรมการ ตรวจการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน และก่อสร้างห้องส้วมนักเรียน ของโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน อ.วิหารแดง จ.สระบุรี เพื่อตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามงวดงาน และให้คำแนะ พัฒนาการดำเนินงานในโอกาสต่อไป

Read more

มอบสิ่งของช่วยเหลือ

โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค สระบุรี & โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีมอบสิ่งของช่วยเหลือและเงินสนับสนุนจำนวน 2,000บาท ให้กับศูนย์พักคอย ต.พุกร่าง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี

Read more

ประกาศรับสมัคร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี : 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ: 18,000 บาท เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 16 -24 สิงหาคม 2564 (เว้นวันหยุดราชการ) โดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

Read more

มอบโทรศัพท์ Smartphone

วันที่ 6 สิงหาคม 2564 ดร.มงคล ศิริพัฒนกุล มอบโทรศัพท์ Smartphone ให้กับตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ยังขาดแคลนโทรศัพท์ในการเข้าร่วมโครงการติวออนไลน์ของ สพม.สระบุรี จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี โรงเรียนหนองแค “สรกิจพิทยา”

Read more

โครงการติวออนไลน์

วันที่ 4 สิงหาคม 2564 ดร.มงคล ศิริพัฒนกุล เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการติวออนไลน์โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี ด้วยแอปพลิเคชั่น Zoom โดยมีนายทวน เที่ยงเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี กล่าวรายงาน โครงการติวออนไลน์โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี พร้อมทั้งผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และนักเรียน เข้าร่วมในพิธีเปิดครั้งนี้

Read more