การประชุมติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนนโยบายและทิศทางการจัดการศึกษามัธยมศึกษาสู่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและโรงเรียนมัธยมศึกษา

วันที่ 15 – 17 กันยายน 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี เข้าร่วมการประชุมติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนนโยบายและทิศทางการจัดการศึกษามัธยมศึกษาสู่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและโรงเรียนมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อติดตามการนำนโยบายสำคัญของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และบูรณาการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและโรงเรียนมัธยมศึกษา ที่จะนำไปสู่การวางแผนพัฒนาคุณภาพในการช่วยส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกแห่งให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในภาพรวมต่อไป ณ โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จังหวัดฉะเชิงเทรา