การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.สบ ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 30 มกราคม 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 1/2566 ทั้งนี้มี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา คณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงและรับนโยบายรวมถึงการปฏิบัติราชการและหารือข้อราชการต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานการบริหารจัดการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องบานบุรี 2 โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

สพม.สบ สพม.สระบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี SESAO SRI โรงเรียนมาตรฐาน ผู้บริหารคุณธรรม ครูนวัตกรรม นักเรียนคุณภาพ 
องค์กรมาตรฐาน บริการด้วยคุณธรรม