TIMELINE การเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2564

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี (สพม.สบ) ดำเนินการจัดทำ TIMELINE การเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงาน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)