การประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษาให้กับรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง โรงเรียนในสหวิทยาเขตปัญจภาคี การประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฎิบัติงานในหน้าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และคณะกรรมการให้คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษาครั้งที่ 2 เพื่อให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นไป