ประชุมการเก็บเงินบำรุงการศึกษาและการระดมทรัพยากรโรงเรียนในสังกัดฯ

วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 นายทวน เที่ยงเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี และคณะกรรมการประชุมเรื่องการเก็บเงินบำรุงการศึกษาและการระดมทรัพยากรโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี ณ ห้องประชุมโรงเรียนวังม่วงวิทยาคม