ประชุมข้อราชการ ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.สบ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี เป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี ผ่านระบบ Google Meet โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้แทนผู้อำนวยการโรงเรียน และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้เพื่อหารือข้อราชการจากการรับนโยบายการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564

สพม.สบ สพม.สระบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี SESAOSB
โรงเรียนมาตรฐาน ผู้บริหารคุณธรรม ครูนวัตกรรม นักเรียนคุณภาพ
องค์กรมาตรฐาน บริการด้วยคุณธรรม