แสดงความยินดี

สพม.สบ โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผอ.สพม.สบ ขอแสดงความยินดีกับ รร.เสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” เนื่องในโอกาสผ่านการประเมินคุณภาพระดับองค์กร โรงเรียนในโครงการยกระดับคุณภาพสู่มาตรฐานสากลที่ได้รับรางวัลคุณภาพ แห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Office of the Basic Education Commission Quality Awards :

Read more

ตรวจเยี่ยม รร.บ้านหมอ “พัฒนานุกูล”

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 สพม.สบ โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผอ.สพม.สบ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนและการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมถึงการติดตามการฉีดวัคซีนโควิดของครู บุคลากร และนักเรียน โดยมี นายอรรถวัฒน์ พงศ์ธนโรจน์ ผอ.รร.บ้านหมอ “พัฒนานุกูล”

Read more

ตรวจเยี่ยม รร.พระพุทธบาท “พลานุกูลวิทยา”

เมื่อวันที่ 15 ต.ค. 2564 สพม.สบ โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผอ.สพม.สบ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนและการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมถึงการติดตามการฉีดวัคซีนโควิดของครู บุคลากร และนักเรียน โดยมี นายปัญญา ทองงาม ผอ.รร.พระพุทธบาท “พลานุกลูวิทยา”

Read more

ตรวจเยี่ยม รร.โคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนและการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมถึงการติดตามการฉีดวัคซีนโควิดของครู บุคลากร และนักเรียน โดยมี นายสุนทร พริกจำรูญ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการและคณะครู

Read more

นิเทศ กำกับ ติดตาม รร.สองคอนวิทยาคม

เมื่อวันที่ 14 ต.ค. 2564 สพม.สบ โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผอ.สพม.สบ เข้านิเทศ กำกับ ติดตาม การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนและการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การฉีดวัคซีนโควิดของครู บุคลากร และนักเรียน รวมถึงให้ข้อเสนอแนะหลักเกณฑ์การประเมินตำแหน่งวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมี

Read more

ตรวจเยี่ยม รร.วังม่วงวิทยาคม

เมื่อวันที่ 14 ต.ค. 2564 สพม.สบ โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผอ.สพม.สบ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนและการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมถึงการฉีดวัคซีนโควิดของครู บุคลากร และเด็กนักเรียน โดยมี นายอดุลย์ ต้นคำ ผอ.รร.วังม่วงวิทยาคม

Read more

นิเทศ กำกับ ติดตาม รร.ซับน้อยเหนือวิทยาคม

เมื่อวันที่ 14 ต.ค. 2564 สพม.สบ โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผอ.สพม.สบ เข้านิเทศ กำกับ ติดตาม การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนและการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การฉีดวัคซีนโควิดของครู บุคลากร และเด็กนักเรียน รวมถึงให้ข้อเสนอแนะหลักเกณฑ์การประเมินตำแหน่งวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมี

Read more

ลงพื้นที่ให้กำลังใจนักเรียนในสังกัด สพม.สบ เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี ลงพื้นที่ให้กำลังใจนักเรียนในสังกัดที่มาเข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer โดยมี นายเชิดพงษ์ ชูพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล“ รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ให้การต้อนรับ เนื่องด้วยทางโรงเรียนเป็นศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

Read more

ประธานเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 สพม.สบ โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผอ.สพม.สบ เป็นประธานเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูและการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement :PA) สู่ความก้าวหน้าในวิชาชีพ” ผ่านโปรแกรม MS TEAMS จัดโดย โรงเรียนบ้านหมอ

Read more

ลงพื้นที่เยียวยาช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนในสังกัด สพม.สบ

วันที่ 13 ตุลาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี พร้อมด้วย ว่าที่ ร.อ.ภัทรเดช พันแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี และผู้บริหารในสหวิทยาเขตเบญจมิตร ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านให้การช่วยเหลือเยียวยาในเบื้องต้นกับครอบครัวของ นายนิติพัตร งามวงษ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่

Read more