โครงการพัฒนาและเสริมศักยภาพการวิจัยและเทคนิคการจัดการเรียนรู้ออนไลน์

วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี (สพม.สระบุรี) นำโดย ดร.ทวน  เที่ยงเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี และคณะ ได้จัดการอบรมโครงการพัฒนาและเสริมศักยภาพการวิจัยและเทคนิคการจัดการเรียนรู้ออนไลน์  หลักสูตร “การจัดทำวิจัยเพื่อรองรับการประเมินวิทยฐานะ” ให้แก่คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดรูปแบบออนไลน์

Read more

การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน

เอกสาร/คู่มือ การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา คู่มือ การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน คู่มือ การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประกาศ การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน 2564 ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน 2564 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยรางวัลพระราชทานแก่นักเรียน

Read more

ตรวจการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน

วันที่ 18 สิงหาคม 2564 นายเชิดพงษ์ ชูพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเสาไห้”วิมลวิทยานุกูล” ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี พร้อมด้วยพร้อมคณะกรรมการ ตรวจการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน และก่อสร้างห้องส้วมนักเรียน ของโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน อ.วิหารแดง จ.สระบุรี เพื่อตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามงวดงาน และให้คำแนะ พัฒนาการดำเนินงานในโอกาสต่อไป

Read more

มอบโทรศัพท์ Smartphone

วันที่ 6 สิงหาคม 2564 ดร.มงคล ศิริพัฒนกุล มอบโทรศัพท์ Smartphone ให้กับตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ยังขาดแคลนโทรศัพท์ในการเข้าร่วมโครงการติวออนไลน์ของ สพม.สระบุรี จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี โรงเรียนหนองแค “สรกิจพิทยา”

Read more

โครงการติวออนไลน์

วันที่ 4 สิงหาคม 2564 ดร.มงคล ศิริพัฒนกุล เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการติวออนไลน์โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี ด้วยแอปพลิเคชั่น Zoom โดยมีนายทวน เที่ยงเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี กล่าวรายงาน โครงการติวออนไลน์โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี พร้อมทั้งผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และนักเรียน เข้าร่วมในพิธีเปิดครั้งนี้

Read more

ตรวจการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์

วันที่ 2 สิงหาคม 2564 คณะกรรมการตรวจการก่อสร้างจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี นำโดย นายเชิดพงษ์ ชูพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี ตรวจการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบพิเศษ งบประมาณ 34,442,000 บาท ของโรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค สระบุรี

Read more

ตรวจการก่อสร้างโรงอาหาร

วันที่ 2 สิงหาคม 2564 คณะกรรมการตรวจการก่อสร้างจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี นำโดยนายทวน เที่ยงเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี นายเชิดพงษ์ ชูพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล”ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี และคณะกรรมการตรวจการก่อสร้างโรงอาหารขนาดเล็ก 260 ที่นั่ง งบประมาณ 3,400,000 บาท

Read more

ร่วมต้อนรับ

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 นางรัตติกร ทองเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก เดินทางมาส่ง นางสุพัตรา สอนเถื่อน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ย้ายมาปฏิบัติราชการ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี โดยมี นางสาวสุพัตรา เมืองบุญชู ศึกษานิเทศก์ ผอ.ดร.เอมอร

Read more

รับมอบน้ำดื่ม

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ขอกราบขอบพระคุณ นายมงคล ศิริพัฒนกุลที่ปรึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี มอบน้ำดื่ม จำนวน 100 โหล ให้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี เพื่อใช้ในกิจการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุร โดย นายทวน เที่ยงเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี รับมอบจากการประสานของนายสมชาย

Read more

ตรวจการก่อสร้างห้องน้ำนักเรียน

วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 นายทวน เที่ยงเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี นายเชิดพงษ์ ชูพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเสาไห้”วิมลวิทยานุกูล” ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมมศึกษาสระบุรี นายมนูญ ชัยสูงเนิน ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแค”สรกิจพิทยา”ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี และคณะกรรมการ ตรวจการก่อสร้างห้องน้ำนักเรียน ณ โรงเรียนหนองแค”สรกิจพิทยา”

Read more