การประชุมทางไกลแนวทางการบริหารงานบุคคลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี มอบหมายให้ นายคงชนะ ปะมาคะเต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมด้วย นายบัญชา การกาวี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และบุคลากรสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมการประชุมทางไกล ผ่านระบบ Zoom Meeting เรื่อง การบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี

สพม.สบ สพม.สระบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี SESAO SRI โรงเรียนมาตรฐาน ผู้บริหารคุณธรรม ครูนวัตกรรม นักเรียนคุณภาพ
องค์กรมาตรฐาน บริการด้วยคุณธรรม