ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี

เรื่อง ประชาพิจารณ์รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566