ระเมินความพร้อมของระบบ Thai Stop Covid + (TSC+)

วันที่ 23 มิถุนายน 2564 นายทวน เที่ยงเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี ประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินความพร้อมของระบบ Thai Stop Covid + (TSC+) ในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ของสถานศึกษาที่ขอเปิดเรียนในรูปแบบเรียนที่โรงเรียน (On Site) โดยมี นายมนูญ ชัยสูงเนิน ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแค “สรกิจพิทยา” สรุปและรายงานผลการประเมินสถานศึกษาที่ขอเปิดเรียนในรูปแบบเรียนที่โรงเรียน (On Site) ณ โรงเรียนหนองแค “สรกิจพิทยา”