นิเทศ กำกับ ติดตาม รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี

วันที่ 24 มกราคม 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี ประชุมทีมบริหารโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี และนิเทศ กำกับ ติดตาม การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพประจำเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี ซึ่งโรงเรียนได้บริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา มีการจัดห้องเรียนที่หลากหลายเป็นไปตามความต้องการของนักเรียน ทั้งนี้ขอชื่นชมและเป็นกำลังใจให้

สพม.สบ สพม.สระบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี SESAO SRI โรงเรียนมาตรฐาน ผู้บริหารคุณธรรม ครูนวัตกรรม นักเรียนคุณภาพ 
องค์กรมาตรฐาน บริการด้วยคุณธรรม