การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี ครั้งที่ 10/2566

วันที่ 29 กันยายน 2566 สพม.สระบุรี โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผอ.สพม.สระบุรี เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี ครั้งที่ 10/2566 ทั้งนี้มี พล.ต.ต. ฐณธรณ์ คงชีพ ประธานอนุกรรมการ เป็นประธานการประชุม และคณะอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี เข้าร่วมประชุม มีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้ 1) ขออนุมัติส่งคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (การย้ายกรณีพิเศษ) 2) การโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3) การตั้งคณะกรรมการประเมิน ด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการ 4) การตั้งคณะกรรมการประเมินด้านผลงาน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับ ชำนาญการ 5) การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ครั้งที่ 2 ประจำปีพ.ศ. 2566
6) การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2566 7) ขออนุมัติกำหนดสัดส่วนของจำนวนตำแหน่งว่าง หลังจากการย้าย ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 8) การจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อรองรับการบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนผู้ผ่านการคัดเลือกของโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 9) ขออนุมัติผลการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อมีวิทยฐานะครูชำนาญการ และเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 10) การตั้งคณะกรรมการประเมินวิทยฐานะ ด้านที่ 1 และด้านที่ 2 จากบัญชี ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ในระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (สุ่มในระบบ DPA : Digital Performance Appraisal) 11) การเสื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2566) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี
ณ ห้องประชุมสระบุรีวณิชชากร สพม.สระบุรี