เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแผ่นศิลาฤกษ์

วันที่ 5 มกราคม 2566 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นางสาวมะลิวัน มาเหง่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี นำคณะผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี และคณะผู้บริหารโรงเรียนหนองแซงวิทยา อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแผ่นศิลาฤกษ์เพื่อทรงพระสุหร่ายและทรงเจิม สำหรับเชิญไปประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ในการสร้างอาคารเรียนเพื่อทดแทนอาคารเรียนไม้หลังเก่าที่ชำรุด เนื่องจากใช้งานมานานถึง 48 ปี