ประชุมร่วมกันหาแนวทางการเปิดเรียนแบบ on-site ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2564 นายทวน เที่ยงเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี พร้อมนายมงคล ศิริพัฒนกุล ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม เป็นประธาน ในการประชุมร่วมกันหาแนวทางการเปิดเรียนแบบ on-site ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ตามคำแนะนำของศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี และความคืบหน้าโครงการติวออนไลน์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรีร่วมกับห้างหุ้นส่วนจำกัดสระบุรีวณิชชากร ซึ่งได้กำหนดจัดทำคำสั่งมอบหมายงานแก่ผู้รับผิดชอบ เพื่อขับเคลื่อนให้การดำเนินการสำเร็จตามวัตถุประสงค์ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดสระบุรี